NS.- Gemeinschaft " Kraft durch Freude " ( K.d.F.) - 1. Kurhessischer NS-Volks-Flugtag Kassel 21.7.1935

Eisenblechabzeichen vergoldet, an Nadel, Zustand 2.
131333
€ 60,00